นายเชาว์วัฒน์ คณารักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/03/2019
ปรับปรุง 18/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 76664
Page Views 190609
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอัจจิมา หาดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 0856823313

นางศิริลักษณ์ คูณคณะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 0973362648

นางจุฑาภรณ์ ต้นโพธิ์
ครู
เบอร์โทรศัพท์ 0844755354

นางวิภารัตน์ ปรือทอง
ครู

นางพัชรินทรื หมิ่งทอง
ครู
เบอร์โทรศัพท์ 0985859212

นางปรีดาพร ใจทอง
ครู
เบอร์โทรศัพท์ 0958697025

นางทิพสนา จันทรภูมี
ครู
เบอร์โทรศัพท์ 0860220050

นางอารุณี ปรือทอง
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 0876457975

นางบุษกร กาฬะเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 0988488784

นางนฤมล เพ็งพา
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 0986209899

นางกานดา สุดชารี
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 0817608352

นางสาวนฤมล นิ้วทอง
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 0848297725

นางมณฑา สีลาย
แม่บ้าน

นางสาวฉันทนา ดอกแก้ว
ผู้ช่วยนันทนาการ
เบอร์โทรศัพท์ 0843012601