การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
06 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.84 KB
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.87 KB
พระราชบัญญัติวิธีการปกครอง พ.ศ. 2539
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.31 MB
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.71 KB
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB