นายเชาว์วัฒน์ คณารักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/03/2019
ปรับปรุง 18/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 76661
Page Views 190606
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
๑.  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว  แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย  คือ
 1.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในหมู่บ้านละๆ ๒ คน  โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระดำรงตำแหน่ง ๔  ปี
       สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
 1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
       (๒)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
       (๓)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
 
 
 1.2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว  
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้หนึ่งคน
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
 1.  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับทางราชการ
(๒)  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(๓)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
(๖)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น
 
  ๒. บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
     องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  ดังนี้
     มาตรา  ๖๖   องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม    
     มาตรา ๖๗  ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(๑)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
(๗)  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
     มาตรา  ๖๘  ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(๑)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
(๒)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๓)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(๔)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๙)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(๑๐)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
(๑๑)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๑๒)  การท่องเที่ยว
(๑๓)  การผังเมือง
       องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒   ดังนี้
     มาตรา ๑๖  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(๓)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(๕)  การสาธารณูปการ
(๖)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(๗)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(๘)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๙)  การจัดการศึกษา
(๑๐)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๑๑)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(๑๒)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๑๓)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔)   การส่งเสริมการกีฬา
(๑๕)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘)  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(๑๙)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๓)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสถานที่อื่น ๆ
(๒๔)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒๕)  การผังเมือง
(๒๖)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘)  การควบคุมอาคาร
(๒๙)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐)   การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
(๓๑)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
2. โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนราชการและการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
๑.  พนักงานส่วนตำบล     จำนวน        18    คน
๒.  พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน  13    คน
๓.  พนักงานจ้างเหมา จำนวน          7     คน
                         รวมทั้งสิ้น 38    คน

 1. สำนักปลัด มีโครงสร้าง ดังนี้
มีหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลัง  งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  งานบรรจุ แต่งตั้งการเลื่อนระดับ  งานโอน ย้าย  งานทะเบียนประวัติและบัตร  งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  งานประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ  งานดำเนินการทางวินัย  งานเกี่ยวกับการออกจากราชการ  งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณ  งานธุรการ  งานสารบรรณกลาง  งานรัฐพิธี  พิธีการต่าง ๆ  งานประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  งานรับรอง งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ   งานด้านนิติการ   และดำเนินคดี   งานเกี่ยวกับตราข้อบัญญัติ ระเบียบของหน่วยงาน  งานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์  งานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่างๆ  งานสิทธิสวัสดิการ  ทะเบียนประวัติ  การพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  งานส่งเสริมประชาธิปไตย  งานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานจัดทำระบบข้อมูล (ศูนย์ข้อมูล) งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/รายจ่ายเพิ่มเติม  งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนต่าง ๆ  งานโครงการตามพระราชดำริ  งานการจัดการสิ่งแวดล้อม  งานประสานหน่วยงานต่าง ๆ ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
 1. กองคลัง  มีโครงสร้าง  ดังนี้
มีนักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเบิกจ่าย รับ นำส่ง เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและอนุมัติฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่น ๆ งานคำขอเบิกเงิน สวัสดิการต่าง ๆ งานจัดทำบัญชี งานทะเบียนคุมรายได้ รายจ่ายทุกประเภทและจัดทำทะเบียนคุมเงิน งานจัดทำงบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบหนี้สิน-เจ้าหนี้ และเงินสะสมประจำเดือนประจำปี งานจัดทำข้อมูลสถิติการคลัง งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน งานการควบคุมรับ จ่ายพัสดุ งานตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุประจำปี งานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน งานจัดเก็บภาษีงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
๓. ส่วนโยธา มีโครงสร้าง ดังนี้
                                                                                           
มีหัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ   
งานสำรวจและจัดทำโครงการ งานออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่าง ๆ งานการควบคุมอาคาร งานจัดทำแผนที่และแผนผังต่าง ๆ งานประมาณการโครงการต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานของกองช่าง งานกำหนดราคากลางของวัสดุและงานต่าง ๆ ของท้องถิ่น งานวางแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการก่อสร้าง งานคุมการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค งานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระบายน้ำ งานสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
๔. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานส่งเสริมการกีฬา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานส่งเสริมการศึกษา  งานสังคมสงเคราะห์  งานห้องสมุดประชาชน  งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


๕. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานให้บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นงานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัดโรค การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   
พ.ศ. 2557
-------------------------------------
           โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติว่าด้วย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว จึงออกข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ  ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าวและนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ดังต่อไปนี้
           ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว  นับแต่วันที่ ได้ติดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าวแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้
“ที่หรือทางสาธารณะ”หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เร่ขาย” หมายความว่า การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่ง ที่ใดเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า      เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะ วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 5 ผู้ขอรับอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ในภายใต้เงื่อนไขดังนี้
 1. ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรค ติดต่อตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16
 2. เงื่อนไขอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าวกำหนด
ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต
 3. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจำหน่าย
 4.  รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1 นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจำหน่าย
 5.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน  มูลฝอย
 6.  อื่นๆ ดังต่อไปนี้
  1. แผนผัง หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง
  2. ใบมอบอำนาจ(กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
  3. ใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีต่ออายุใบอนุญาต)
              ข้อ 7 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคำขออนุญาตแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ 9 ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ สณ.2 หรือ สณ.3 แล้วแต่กรณี พร้อมบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายตามแบบ สณ.4 หรือ สณ.5 แล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต  พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามอัตรา ท้ายข้อบัญญัติภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่า สละสิทธิ์
ข้อ 9 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยจำหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
 2. จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ำบริเวณที่กำหนด ร่มหรือผ้าบังแดด รวมทั้งตัวผู้ค้าจะต้องไม่ล้ำลงมาในผิวจราจร
 3. แผงสำหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องทำด้วยวัตถุที่แข็งแรง มีขนาดและความสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
 4. รักษาความสะอาดบริเวณที่จำหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างทำการค้าและหลังจากเลิกทำการค้าแล้ว
 5. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
 6. ให้จัดวางสินค้าที่จำหน่ายเป็นแผง หรือจัดวางในลักษณะอื่น ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด
 7. ห้ามพาด ติดตั้งวางแผงเกาะเกี่ยวสายไฟ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขาย รวมตลอดถึง  การตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกต้นไม้     หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด
 8. ห้ามใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์     มีเสียงดัง
 9. ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทำการโดยวิธีอื่นใด ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
 10. ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อจำหน่ายสินค้า
 11. ให้หยุดจำหน่ายทันที กรณีมีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
 12. หลังจากเลิกทำการค้าต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้า  ออกจากบริเวณ  ที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
 13. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
ข้อ 10 การจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1. ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9(2) – (12)
 2. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน และสวมเสื้อผ้า ที่สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งสวมรองเท้า ขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุง หรือจำหน่ายอาหาร
 3. ต้องตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล มีอาการบาดเจ็บ การถูกลวก หรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ  หรือนิ้วมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
 4. ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหาร  ขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุง หรือจำหน่ายอาหาร  หรือไม่ไอ  จาม รดบนอาหาร
 5. สิ่งที่เตรียม ทำ ประกอบ ปรุง และวางแผงจำหน่ายอาหาร ต้องสูงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
 6. การจำหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์ จะต้องมีที่ล้างภาชนะอุปกรณ์และวางสูงจากพื้นที่หรือลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
 7. รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจำหน่ายอาหารให้สะอาดและใช้การได้อยู่เสมอ
 8. ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะ ใส่อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับประกอบอาหารด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวัน  และสัตว์ ซึ่งเป็นพาหะนำโรค รวมทั้งดูแลรักษา  ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
 9.  ใช้น้ำสะอาดในการทำ ประกอบ ปรุง แช่ ล้างอาหาร ภาชนะ เครื่องใช้ และปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
 10. ใช้วัสดุ ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัย สำหรับใส่หรือเตรียมทำ ประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหาร
 11. จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย โดยแยกประเภทแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะ ไว้ให้เพียงพอ  และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ำ หรือทางสาธารณะ
 12. จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ เนื่องจากการจำหน่าย เตรียม ทำ ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
 13. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งของ เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
ข้อ 11 การจำหน่ายสินค้า ประเภท สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าหรือสัตว์น้ำในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยจำหน่ายจะต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้
 1. ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10(2) – (12)
 2. จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น   โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น   แก่สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า ทุกตัวก่อนจำหน่ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
 3. ต้องเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง จากพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 4. ห้ามจำหน่ายสัตว์ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 5. ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์      ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ และสะอาด ปลอดภัย
 6. รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจำหน่ายสัตว์ให้สะอาด และใช้การได้ดีอยู่เสมอ
 7. จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ      มูลฝอยติดเชื้อ และแยกประเภทที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ำหรือทางสาธารณะ
 8. จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ เนื่องจาก การจำหน่าย การกักขังและการรักษาความสะอาด
 9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่ง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
ข้อ 12 การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยจำหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. จำหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาต ให้จำหน่ายได้
 2. ต้องแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย
 3. มูลฝอยจากการเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ
 4. ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือส่งเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
 5. ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อจำหน่ายสินค้า
 6. ให้หยุดจำหน่ายทันที กรณีมีเหตุพิเศษ  เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด
 7. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่ง   ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
ข้อ 13 การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่าย จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ12 (2) – (6)
 2. อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย
 3. ใช้วัสดุ ภาชนะหีบห่อที่สะอาด ปลอดภัย สำหรับใส่อาหาร
 4. ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาด และใช้การได้ดีอยู่เสมอ
 5. จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ
 6. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อย และสวมรองเท้าขณะทำการเร่ขายอาหาร
 7. ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
 8. ไม่สูบบุหรี่ หรือไอ จาม รดบนอาหารในขณะขาย
 9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ     ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
ข้อ 14 การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารทางน้ำ  ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่าย จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12(1) (2) (4) (6) และข้อ 13 (2) (3) (4) (5) (7) (8)
 2. ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงในแม่น้ำ    ลำคลอง
 3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ  และคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
ข้อ 15 การเร่ขายสินค้าประเภท สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าหรือสัตว์น้ำในที่ หรือทางสาธารณะ  ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่าย จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ12 (1) – (6)
 2. สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่เร่ขาย ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น แก่สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าทุกตัวก่อนจำหน่ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
 3. ห้ามจำหน่ายสัตว์ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 4. ต้องเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง   จากพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 5. ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ และสะอาดปลอดภัย
 6. รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการจำหน่ายสัตว์ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
 7. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งของ เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
ข้อ 16 ห้ามผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่าย ประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตน  เป็นโรคติดต่อที่ระบุไว้หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรค และได้รับ แจ้งความเป็นหนังสือแจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้

 1. วัณโรค
 2. อหิวาตกโรค
 3. ไข้ไทฟอยด์
 4. โรคบิด
 5. ไข้สุกใส
 6. โรคคางทูม
 7. โรคเรื้อน
 8. โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
 9. โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
 10. โรคอื่นตามที่ทาง   ราชการกำหนด

ข้อ 17 ในขณะที่จำหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ และทำการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ
ต้องติดบัตรสุขลักษณะประจำตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่จำหน่ายสินค้า
ข้อ 18 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช้ได้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน
ข้อ 19 เมื่อผู้รับใบอนุญาต ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ.6 ก่อนใบรับอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคำขอ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานจะไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ
ข้อ 20 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้ได้ภายในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
ข้อ 21 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นคำขอบอกเลิก การดำเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ.7 ก่อนการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ข้อ 22 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า หรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใด ให้ยื่นคำขอต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ.7
ข้อ 23 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจำตัวสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับบัตรสุขลักษณะประจำตัวใหม่แล้วแต่กรณี ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ.7 ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 1. เอกสารการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ห